Intro til uddannelsen

Vil du skabe fremtidens juridiske og politiske løsninger på samfundets problemer?
Christiansborg set fra drone

På Samfundsjura fordyber du dig i juraen og lærer at balancere jura og politikudvikling. Du bliver en løsningsorienteret brobygger, som kan gribe en politisk idé og omsætte den til juridisk holdbar praksis i kommuner, regioner, staten og erhvervslivet.

I en velfungerende demokratisk rets- og velfærdsstat har offentlige og private aktører behov for at trække på både juridiske og samfundsvidenskabelige kompetencer i håndteringen af sager. Manglende kendskab til juridiske rammer og praksisser kan føre til alvorlige politiske og administrative problemer. Modsat kan et for snævert fokus på retlige juridiske rammer uden forståelse for politik føre til uhensigtsmæssige administrative løsninger.

Der er behov for moderne samfundsjurister. Samfundsjura integrerer derfor jura og politikudvikling og forbereder dig til at varetage erhvervslivets og offentlige institutioners aktuelle og voksende behov for denne type opgavevaretagelse.

Du lærer at skabe juridisk og politisk legitimitet. Vi udforsker fagfelterne både fra et centralt og et lokalt perspektiv, men også i praksis via praktik undervejs i studiet. Du bliver i stand til at analysere og deltage i politikudvikling og policy-processer, der påvirker og regulerer samfundet. Du bliver i stand til at forstå samspillet mellem ret, politik og styring i praksis – både i det offentlige, erhvervslivet samt civilsamfundet.

På studiet vil du blive præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan juridiske, politiske og administrative aktører, processer og institutioner påvirker og håndterer samfundsproblemer.

Som kandidat i Samfundsjura kan du arbejde med høj juridisk detaljeringsgrad og samtidig være med til at identificere og løse konkrete tværgående samfundsudfordringer.

Karriere og kompetencer

Som færdiguddannet vil du arbejde med fx udvikling af juridisk sagsbehandlingspraksis, politikudvikling og rådgivning i komplekse sager i store organisationer, hvis opgaver er betinget af juridiske rammer og politiske hensyn. Du vil typisk kunne blive ansat i ministerier, styrelser, regioner og kommuner, erhvervsliv og faglige organisationer. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Du får kompetencer til at:

  • bidrage som løsningsorienteret brobygger, når der skal findes juridisk og politisk holdbare løsninger
  • kombinere viden om ledelsesmæssig og politisk forretnings-, institutions- og systemforståelse med juridisk viden til at løse policy-problemer på en robust måde.
  • kommunikere fagligt kompetent til forskellige målgrupper i fx politiske, professionsfaglige og juridiske kontekster
  • balancere retlige hensyn med politiske, administrative og fagprofessionelle hensyn i varetagelsen af din egen rolle i policy-processer
  • konstruktivt og videntungt at indgå i agile teams

Folder om uddannelsen