Vis hovedmenu

Forskningscentre på Roskilde Universitet

Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling

Centret søger at styrke demokratisk samfundsudvikling ved at samle forskere, praktikere og studerende, der arbejder med aktionsforskning.

Center for Arbejdslivsforskning

Centret laver tværvidenskabelig forskning og formidling om arbejdsmiljø, arbejdsliv og læring i organisationer.

Center for Arktiske Studier på RUC

Center for Arktiske Studier på RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisnær, tværfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne Grønlandske samfund, som en del af den arktiske region.

Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF)

Centret forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området.

Centre for Digital Citizenship

Centre for Digital Citizenship undersøger sociale og politiske konsekvenser af digitale medieteknologier – smartphones, sociale medier, algoritmer, data, etc. – og spørger, hvordan disse teknologier former individer, borgere, fælleskaber og offentligheder.

Centre for Frustrated Molecular Interactions

Centre for Frustrated Molecular Interactions (FRUSTMI) fokuserer på brugen af røntgen-, neutron- og lysspredning for at forstå struktur og dynamik af selvorganisering i bløde materialer og biologiske systemer. Forskningscentret er et tværfagligt samarbejde inden for Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Glas og Tid

Forskningscentret Glas og Tid arbejder med teoretisk og eksperimentel grundforskning i fysik med særlig fokus på amorfe og bløde stoffers struktur og dynamik.

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM)

Forskningscenter og mødested for studerende, forskere og praktikere, der interesserer sig for tværvidenskabelig problemorienteret kønsforskning med et mangfoldighedsperspektiv.

Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease

Formålet med Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease (COMMAND) er at udvikle matematiske modeller til at forbedre forståelsen af menneskets sundhed og sygdomme og derved at forbedre diagnosticering og behandling til gavn for patienter og samfund.

Center for Maritim og Marin Forskning

Centre for Maritime and Marine Research is an interdisciplinary research center focusing on research and solutions for the maritime and marine area.

Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF)

Centret beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske rammer, forskellige parktyper udvikler sig under. Bærende for arbejdet er opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret, bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.

Center for Nyhedsforskning

Centret laver praksisorienteret nyhedsforskning. Formålet er at bygge bro mellem journalistiske og akademiske aktiviteter og at skabe mere samarbejde mellem universitetet og mediebranchen.

Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil

A network-organized centre focusing in particular on evaluating the experience and effects of specific forms of public-private interaction such as contracting out, public-private partnerships, privatization, public procurement and public-private innovation.

Center for Organisationspsykologi (COP)

Centret tester og demonstrerer antagelsen, at ubevidste motiver og processer udgør en vigtig del af livet i organisationer. Forståelse heraf kan medføre mere effektivitet og mindre psykisk belastning i organisationer.

RUC-PPL

Roskilde Universitet har udviklet problemorienteret projektlæring (PPL) gennem de sidste snart 50 år. Forskningscentret RUC-PPL forsker i PPL og dets forskellige aspekter fra læringsteori, politik, situeret praksis, uddannelseshistorie og -filosofi til spørgsmål om evidens og effektmåling.

Center for Socialt Entreprenørskab (CSE)

Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGO'er, der er engagerede i sociale innovationsprocesser målrettet integration af socialt udsatte grupper.

Centre for Statecraft and International Order

The goal of the centre is to produce excellent historically-informed research on questions related to the conduct and decision-making of international practitioners as they attempt to navigate an increasingly complex and changing international order. Ultimately, the ambition is to contribute to society by drawing on past historical experience to inform current policy-making in the international sphere.

Center for Sundhedsfremme-forskning (CSUF)

Centret forsker i og udvikler nye forståelser af sundhed og sundhedsfremme igennem en helhedsorienteret, kritisk og tværfaglig tilgang til sundhed i skæringsfeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og miljøvidenskab.

PandemiX Center

PandemiX Centret ved Roskilde Universitet favner en række videnskabelige discipliner på tværs af Institut for Naturvidenskab og Miljø og har til formål at udforske dynamikkerne i og effekten af pandemier med fokus på pandemiberedskab og -politikker.

Center for Turismeforskning (CFTR)

The centre builds knowledge about tourism and the various branches of the experience economy. The research centre is multi-disciplinary, and combines approaches from within Humanities, Social Sciences and Technical and Natural Sciences.

Nationalt Netværk for Velfærdsstudier (VELNET)

Netværket skal bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forståelser af velfærdsstater, især med fokus på den skandinaviske velfærdsstatsmodel, samt at formidle viden herom.

Center for Undersøgende Journalistik

Målet med centret er at fremme den undersøgende genre blandt journaliststuderende med kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik.

Socio-Economic Research Centre

The Socio-Economic Research Centre (SECO) is conducting research on contemporary political and socio-economic dynamics in advanced, emerging and developing countries in the intersections between economic sociology, political economy and heterodox economics.