Forskningsetisk Udvalg på Roskilde Universitet

Udvalgets arbejde

God videnskabelig praksis

God videnskabelig praksis kan ikke udtømmende defineres eller beskrives i et regelsæt. Følgende særlige hensyn tages i betragtning ved bedømmelse:

  • Hensynet til forskningens uafhængighed og forskerens ytringsfrihed
  • Hensynet til de personer og objekter, som forskningen vedrører og til anvendelsen af forskningsresultaterne
  • Åbenhed om finansiering af forskningsvirksomheden
  • Oplysning om hvilke personer, der har medvirket ved forskningsvirksomheden

Regler for god videnskabelig praksis på Roskilde Universitet

Regler for god videnskabelig praksis kan ses i Roskilde Universitets regler om god videnskabelig praksis (Mar. 2019)

Forskningsetisk udvalg på RUC anvender i øvrigt anbefalede retningslinjer fra de respektive faglige områder og det nationale kodeks for integritet i dansk forskning.

Introduktion til forskningsetik

På RUC er det obligatorisk for alle ph.d.-studerende, at deltage i kurset ’Introduction to Research Ethics and Integrity’, men alle forskere på RUC har mulighed for at deltage i kurset, som udbydes to gange årligt. Find kurset i oversigten på study.ruc.dk/eae

Forskningskommunikation

Roskilde Universitet tilslutter sig, som de øvrige danske universiteter Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation (pdf), som bygger på Det danske kodeks for integritet i forskning og som bør ses som pejlemærker for arbejdet med god forskningskommunikation for både forskere og kommunikationsmedarbejdere.

Sagsbehandling

Forskningsetisk Udvalg skal bl.a. afgive indstilling til rektor om konkrete sager, der vedrører mulige brud på god videnskabelig praksis, men som ikke er så vidtgående, at der er tale om videnskabelig uredelighed. Videnskabelig uredelighed hører under Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU), som er placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vurderingskriterier for videnskabelig uredelighed

Det beror på et konkret skøn at vurdere, hvornår et brud på god videnskabelig praksis har karakter af decideret videnskabelig uredelighed. Imidlertid vil det ofte dreje sig om forfalskning, fabrikering af data, plagiering og lignende, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt. Der henvises i øvrigt til definitionerne i Det danske kodeks for integritet i forskning, som er udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det Forskningsetiske udvalg sagsbehandling beskrives nærmere i Sagsbehandlingsprocedure for sager om brud på god videnskabelig praksis.

Ønsker man at indbringe en sag for Roskilde Universitets Forskningsetiske Udvalg om muligt brud på god videnskabelig praksis blandt universitets forskere, benyttes følgende blanket:

Anmeldelse af mistanke om brud på god videnskabelig praksis på Roskilde Universitet.

Mødereferater

Mødereferater fra møder, hvor der ikke sagsbehandles konkrete sager med personoplysninger eller sager, der i øvrigt er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, offentliggøres og kan læses RUC's Intranet.

Mødereferater fra møder, hvor der sagsbehandles konkrete sager med personoplysninger eller sager, der i øvrigt er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, offentliggøres ikke.

Forskningsetik og retningslinjer

Grønne paragraftegn grafik

Lovgrundlag og myndighed


Lovgrundlag

Lov om videnskablig uredelighed m.v. (LOV nr. 383 af 26/04/2017)

Databeskyttelsesloven

Generel forordning om databeskyttelse (GDPR)

Ansatte på Roskilde Universitet henvises i øvrigt til Roskilde Universitets retningslinjer for behandling af persondata samt vejledninger og skabeloner i håndtering af persondata som findes på RUC´s intranet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU)

Afgørelser i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Det danske kodeks for integritet i forskning

Grøn globe

Internationale retningslinjer

The European Code of Conduct for Research Integrity (2017)
ALLEA - All Europiean Academies

Singapore Statement on Research Integrity (2010)
World Conference on Research Integrity

Vancouver Recommendations (rev. 2019)
International Committee of Medical Journal Editors

CODEX – Rules and guidelines for research
Swedish Research Council and Uppsala Universitet

Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations
World Conferences on Research Integrity

EU ABS vejledning (2020)
Den Europæiske Unions Tidense. Vejledende dokument om anvendelsesområdet for og hovedforpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 om de overholdelsesforanstaltninger fra Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som brugere i Unionen skal respektere.

Medlemmer af Forskningsetisk Udvalg (1.7.2019-30.6.2022)

Jan Pries-Heje

Jan Pries-Heje

Professor
Hus: 10.1

Tlf: +45 46 74 30 51 / +45 23 47 44 63
E-mail:

Forskningsprofil >

Catharina Juul Kristensen

Catharina Juul Kristensen

Lektor
Hus: 25.3

Tlf: +45 46 74 21 73 / +45 51 55 54 48
E-mail:

Forskningsprofil >

Lotte Jelsbak

Lotte Jelsbak

Lektor
Hus: 28A.1

Tlf: +45 46 74 22 16
E-mail:

Forskningsprofil >

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Professor
Hus: 42.1

Tlf: +45 46 74 24 45
E-mail:

Forskningsprofil >

Sekretariat for Forskningsetisk Udvalg

Lykke Devantier Boisen

AC-fuldmægtig
Hus: 03.2-W

Tlf: +45 46 74 36 68 / +45 51 32 22 75
E-mail: