Intro til uddannelsen

Vil du være med til at sikre et velfungerende og demokratisk samfund? På kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning giver vi dig værktøjer til at gøre en forskel i statens og samfundets maskinrum.
Politik og Forvaltning - hvad er det?

Vores samfund er afhængig af velfungerende private, offentlige og civile organisationer og af handlekraftige politiske institutioner. På kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning arbejder vi med værktøjer, der kan understøtte fremtidens demokrati og velfærd.

Faglig profil

Politik og Forvaltning er en tværfaglig samfundsfaglig uddannelse baseret på politologi, forvaltning, jura, sociologi og økonomi. Gennem uddannelsen lærer du om værdier, love og regler, organisation og magtforhold i det politiske system, og du undersøger, hvordan politisk-administrative aktører, processer og organisationer håndterer samfundsproblemer i samspil med virksomheder, interesseorganisationer og civilsamfundet. Vi beskæftiger os med temaer som politisk repræsentation, medborgerindflydelse, politisk lederskab, mediernes rolle i politik og holdningsdannelse, embedsværk og organisation, velfærdsstaten, policy-udvikling og evaluering på lokalt, nationalt og internationalt niveau.  

Som studerende lærer du forskellige tilgange og teoriers styrker og svagheder, og du får stærke analytiske, metodiske og formidlingsmæssige kompetencer. Du lærer både forskningsmetoder som fx interviews, surveys, dokumentanalyse, observation og eksperimenter, og praksismetoder som fx konflikthåndtering, juridisk sagsbehandling, økonomistyring og projektledelse. Vi klæder dig på til at varetage opgaver som at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, gennemføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter, bistå implementeringsprocesser og medvirke til samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund.

Via valgkurser og i projektarbejdet får du rig mulighed for at fokusere på de emner, der optager dig mest, og dermed få en selvstændig uddannelsesprofil indenfor politik og forvaltning. Du træner i at tilrettelægge selvstændige projekter, arbejde i teams, indsamle og analysere empiri, koble teori til praksis og formidle dine resultater – alt sammen kompetencer, der gør dig eftertragtet på det arbejdsmarked, der venter dig efter uddannelsen.

På uddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for:

- Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
- Organisation, styring og ledelse
- Velfærdsstat og samfund

Du har også mulighed for selv sammensætte din uddannelse mere bredt inden for Politik og Forvaltning.

Din hverdag på studiet

Du bliver en del af et aktivt og ambitiøst studiemiljø, hvor vi mødes i vores fælles interesse for politik i alle former. Vi har tradition for tæt kontakt mellem studerende og undervisere, både når vi arbejder sammen i kurser og projekter, og når vi afholder faglige og sociale arrangementer, hvor vi fx inviterer politikere, mediefolk, embedsmænd og debattører til at gøre os klogere på tidens samtaleemner. Du vil opleve, at jo mere du engagerer dig, des rigere bliver dit faglige og sociale netværk. Husk at dine studiekammerater ofte er dit første faglige netværk.        

Karriere og kompetencer

Som kandidat i Politik og Forvaltning kan du gøre en forskel i alle typer virksomheder, der arbejder politisk i bredeste forstand. Du kan sætte rammerne for fremtidens forvaltning i ministerier og styrelser, regioner og
kommuner, og du kan arbejde med interessevaretagelse i f.eks. konsulentvirksomheder, tænketanke, erhvervsorganisationer, faglige organisationer, NGO’er osv.

Vores kandidater får ofte opgaver inden for styring, ledelse, administration, analyse, rådgivning og udvikling. Opgaverne spænder vidt, lige fra at forberede beslutningsgrundlag (lave dataanalyser, fremstille ledelsesinformation og rådgive om strategiske beslutninger), koordinere projekter og indsatser (sikre fremdrift, arbejde med organisation og ledelse) og til at implementere og evaluere politiske beslutninger.
Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Eksempler på ansættelser er bl.a.:

  • Fuldmægtig i Undervisningsministeriet, med fokus på lovimplementering
  • Analytiker i Danmarks Statistik, med fokus på statistiske analyser
  • Politisk rådgiver i KL, med fokus på fælles kommunal interessevaretagelse
  • Konsulent hos Deloitte, med fokus på strategisk rådgivning af kunder
  • Sekretariatsleder i Operation Dagsværk, med fokus på drift og udvikling af dagsværksdagen
  • Projektleder i Københavns Kommune, med fokus på borgerinddragelse og høringsprocesser

Folder om uddannelsen