Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med at skabe samfundsmæssige og organisatoriske rammer, som mennesker kan trives i? På kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og Læring lærer vi dig at arbejde med socialpsykologiske processer i et samfundsperspektiv.
Kandidatuddannelse i Social Psykologi og Læring - hvad er det?

Faglig profil

Det danske samfund befinder sig i en trivselskrise, hvor angst, stress og ensomhed bliver stadig mere udbredt hos både børn og voksne – og det er blot en af mange samfundsmæssige udfordringer, der kalder på mere komplekse problemforståelser. På kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og Læring giver vi dig viden og værktøjer til at styrke menneskers læring, trivsel og udvikling og dermed skabe et samfund, der både psykologisk og socialt er mere bæredygtigt.

På denne tværfaglige kandidatuddannelse lærer du at forstå mennesker i deres komplekse sociale sammenhænge og livslange psykologiske lærings- og udviklingsprocesser. Vi lærer dig at arbejde analytisk, kritisk og løsningsorienteret med forholdet mellem menneskers subjektivitet og de fællesskaber, de indgår i, og vi giver dig redskaberne til at skabe nye rammer for trivsel, inklusion, samskabelse og bæredygtighed i samfundet.
 
Vi arbejder i et bredt socialpsykologisk felt. Det betyder, at du vil møde psykologiske og pædagogiske teorier og perspektiver i uddannelsen, men i en kontekst der overskrider den vanlige fagdisciplinære opdeling af individ og samfund. Vores udgangspunkt, og uddannelsens omdrejningspunkt, er altid samspillet mellem det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i: Hvordan påvirker omverdenen vores selvforståelse og handlemuligheder, og hvordan påvirker vi selv vores omverden? Og hvad betyder det for de problematikker vi oplever? Sammen udforsker vi disse problematikker kritisk og konkret, med fokus på det enkelte menneskes hverdagsliv og den måde, folk selv oplever deres betingelser og udfordringer. Vi klæder dig på til at bruge en palet af kvalitative og kvantitative metoder – fra statistisk analyse til brugerinddragelse – til at forstå, analysere og arbejde med menneskers sociale udviklings- og læringsprocesser, og vi kobler altid teori til konkret praksis.

På uddannelsen kan du specialisere dig i enten Børn, Unge og Familiers hverdagsliv, i Arbejds- og Organisationspsykologi eller Mental og Psykosocial Sundhed. Du kan bl.a. arbejde med temaer som:
-    Menneskers udvikling og læring
-    Psykisk trivsel og mistrivsel i hverdagslivet
-    Social ulighed i uddannelse, sundhed og arbejde,
-    Marginalisering, mangfoldighed og demokratisk deltagelse
-    Teknologi, omstilling og bæredygtighed.

Du har også mulighed for at gennemføre en projektorienteret praktik og benytte dig af vores solide netværk blandt organisationer og institutioner, der på forskellige måder arbejder med trivsel, læring og udvikling.

Din hverdag på studiet

På studiet vil du møde engagerede undervisere med faglig baggrund i bl.a. psykologi, pædagogik, sociologi og antropologi. Vi synes selv, vi arbejder med det vigtigste emne i verden, og vi finder energi i mødet og den faglige samtale med de studerende. For at sikre, at alle deltager i samtalen, arbejder vi med forskellige læringsformer – fx vil du opleve, at store forelæsninger bliver efterfulgt mindre klyngediskussioner, og vi holder også ofte workshops og laver øvelser af forskellig art. Det stiller store krav til dit engagement og deltagelse, og til gengæld bliver du del af et dynamisk studiemiljø med livlige debatter, der helt sikkert vil udfordre dine faglige synspunkter.

Blandt dine medstuderende vil du både møde nyslåede bachelorer og tidligere pædagoger, lærere eller socialrådgivere, der gerne vil bygge videre på deres faglighed. Det giver et stærkt fællesskab, som vi også dyrker med arrangementer i løbet af året. Bl.a. mødes vi til filmaften et par gange i semestret med en efterfølgende debat, og en gang om året inviterer vi til en konference, hvor forskellige forskere og fagpersoner diskuterer aktuelle emner og problematikker, og hvor vi sætter en ære i at skabe rammerne for dialog mellem studerende, forskere og praktikere.

Karriere og kompetencer

Som kandidat i Socialpsykologi og Læring kan du fx finde arbejde på børne- og ungeområdet, indenfor det socialpsykiatriske og socialfaglige felt, i ministerier, regioner og kommuner, i uddannelsessektoren samt i NGO’er og private virksomheder. Du bliver godt rustet til at være brobygger mellem forskellige aktører på det sociale felt, mellem daginstitutioner, skoler og PPR, mellem borgere og kommuner eller mellem virksomheder og vidensorganisationer. Vores kandidater løser ofte opgaver inden for klient-, kunde- og borgerkontakt, kompetenceudvikling, læring, proces- og projektledelse og implementering. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Vores kandidater får jobs som bl.a.:

  • Projektleder i Red Barnet, med fokus på projekt for sårbare børn
  • Fuldmægtig i Styrelsen for It og Læring, med fokus på administration af undervisningsområdet
  • Jobkonsulent i Jobindex, med fokus på ansættelsesprocesser og jobmatches
  • PPR-konsulent i kommunal skoleforvaltning, med fokus på pædagogisk og psykologisk rådgivning
  • Ungerådgiver i Headspace Danmark, med fokus på støtte til psykisk sårbare unge
  • Udviklingskonsulent i kommune, med fokus på indsatser for udsatte borgere
  • Udviklingskonsulent på socialpsykiatrisk bosted, med fokus på samarbejde og implementering
  • Chefkonsulent i psykiatricenter, med fokus på udvikling af behandlingstilbud
  • HR-konsulent hos Gyldendal, med fokus på medarbejderudvikling

Folder om uddannelsen