Intro til uddannelsen

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag?

Måske savner du nye redskaber og mere viden i dit daglige sundhedsprofessionelle arbejde? Eller måske ønsker du at igangsætte forandringsprocesser i forhold til sundhed for borgere, patienter eller medarbejdere? Så kan Master i Sundhedsfremme være noget for dig.

Master i sundhedsfremme er en tværfaglig, forskningsbaseret uddannelse, hvor du som studerende arbejder problem- og projektorienteret med konkrete problemstillinger inden for sundhedsfremme, og hvor du opnår kompetence til at forholde dig både analytisk og praktisk til sundhedsfaglige problemstillinger.

Uddannelsen bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed, hvor sundhedsfremme forstås som processer, der sætter mennesker i stand til i højere grad at kunne mestre og forbedre egen sundhed, individuelt og kollektivt.

Undervisningen veksler mellem seminarer, projektarbejde og hjemmearbejde, så du kan tilrettelægge din studietid ved siden af dit arbejds- og familieliv. Du kan vælge at tage et kursus eller modul ad gangen, hvis du ikke har mulighed for at tage hele uddannelsen.

Ulighed i sundhed

En central udfordring i arbejdet med sundhedsfremme handler om en stigende ulighed i sundhed. Master i Sundhedsfremme kvalificerer dig til at identificere ulighed samt forstå ulighedsskabende mekanismer. Du lærer gennem dette at se muligheder for og planlægge sundhedsinterventioner, der mindsker uligheden.

Fordybelse i sundhedsstrategier

Du får mulighed for at dykke ned i problemstillinger, du selv vælger. F.eks. kan du vælge at lære om grundlæggende principper i sundhedsøkonomisk tænkning og sundhedsøkonomiske strategier. Eller du kan vælge at fordybe dig i narkotika- og alkoholpolitik og lære om skadesreducerende strategier i mødet med rusmiddelbrugere i samfundet.

Samarbejde og ledelse i sundhedsfremme

Du bliver undervist i metoder og tilgange til tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Og vælger du kurset om ledelsesteknologier og evaluering, får du nye perspektiver på forståelsen af styringsformer og ledelse i det sundhedsprofessionelle arbejde.

I dit masterprojekt på 4. modul runder du uddannelsen af ved at skrive en masterafhandling ud fra en selvvalgt problemstilling – enten alene eller sammen med andre studerende i en projektgruppe.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Master uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af sundhedsprofessionelle eller andre professionelle, som arbejder med sundhed og sundhedsfremme. De studerende kan derfor have meget forskellig baggrund. Typisk er deltagerne ansat i kommunalt regi (fx en kommunal forvaltning eller et sundhedscenter) samt i behandlingssektoren, men også andet kan være relevant.

Master i Sundhedsfremme kan være relevant for dig, hvis du er optaget af: 

•    at udvikle en bred tilgang til sundhed og sundhedsarbejde
•    at forstå mere af egen praksis ved hjælp af teoretiske perspektiver
•    at styrke fokus på betingelser for folkesundhed
•    at knytte genoptræning og rehabilitering til hverdagslivet i sin helhed
•    at se det som vigtigt med medarbejdertrivsel og sundhed på arbejdspladsen
•    at betragte forebyggelse som noget, der handler om andet end livsstilsændringer
•    at kunne gennemføre projektledelse på sundhedsfremmeområdet

Hvad kræver det?

MSF er en to-årig deltidsuddannelse (60 ECTS), som du kan tage ved siden af dit arbejde. Du vil opleve variation i undervisnings- og læringsformer, herunder vekselvirkninger mellem weekendseminarer, projektarbejde og hjemmestudier. Mellem weekendseminarerne læser vi tekster på både dansk og engelsk, 100-150 sider pr. seminar. Arbejdsbyrden varierer, men du skal regne med at bruge 10-20 timer om ugen på uddannelsen. 

Video: Intro til uddannelsen [26:34] >

Skræddersy din uddannelse

Hvis ikke du har mulighed for at tage hele uddannelsen på én gang, kan du tage et modul eller kursus ad gangen. For eksempel kan du starte med valgkurset Rusmiddelpolicy og skadesreduktion eller valgkurset Ledelse, teknologi og evaluering. Læs mere om kurserne på study.ruc.dk eller kontakt os, hvis du vil høre mere om mulighederne for at skræddersy din uddannelse. 

Støttemuligheder

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af eller hele prisen for uddannelsen. Læs mere om støttemuligheder.


Følg os

Følg Master i Sundhedsfremme på Facebook og LinkedIn.