Intro til uddannelsen

Vil du være med til at fremme lighed i sundhed? På kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier giver vi dig værktøjerne til at løse komplekse sundhedsproblemer i samarbejde med både borgere, patienter og professionelle.
Kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier - hvad er det?

Sundhed og sygdom er socialt ulige fordelt i Danmark, og de dårligst stillede borgere er også dem, der oftest rammes på deres sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. På kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier arbejder vi med at skabe mere lige betingelser for sundhed.

Faglig profil

På denne kandidatuddannelse giver vi dig indsigt i de sociale, kulturelle og politiske forhold, der fremmer eller hæmmer sundhed. Vi arbejder ikke klinisk med sundhedsforhold, men trækker i stedet på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange og teorier, når vi undersøger forskellige gruppers betingelser for sundhed. Du lærer at identificere og analysere problemstillinger ved brug af både kvalitative og kvantitative metoder og med baggrund i både humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier – og du lærer at bruge din viden til at udvikle og gennemføre indsatser og strategier, der kan forbedre menneskers sundhed i bredeste forstand.

Vi arbejder med områder som mental sundhed og trivsel, aldring og nye sygdomsmønstre, udvikling af nye sundheds- og velfærdsteknologier, stigmatisering og marginalisering af forskellige typer sundhedsadfærd, professionernes rolle, patient/bruger/borgerroller, sundhedsmæssige udfordringer for børn og unge, klima og fødevareproduktion, samt sundhedspolitik og konkurrerende forståelser af sundhed og sygdom, der sætter nye rammer for indsatserne.

Du vil møde en dedikeret forskningsgruppe med baggrunde i bl.a. sociologi, antropologi, sygepleje og pædagogik. Vi samarbejder tæt med regioner, kommuner og andre sundhedsaktører i vores forskningsprojekter, bl.a. med fokus på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Gennem både kurser og projektarbejde vil du møde vores eksterne partnere og arbejde med reelle problemstillinger, hvor du får træning i både at indsamle empiri, analysere dine data, præsentere dine resultater og ikke mindst navigere i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde ude i praksis.

Din hverdag på studiet

Vores studiemiljø er i sig selv tværfagligt, for hos os vil du møde folk med en række forskellige faglige baggrunde. Nogle studerende kommer fra forskellige uddannelser på RUC eller andre universiteter, andre er fx sygeplejersker eller fysioterapeuter, der søger nye vinkler og handlemuligheder i deres fag. Mange er drevet af en kritisk tilgang til vilkårene for sundhed og af et ønske om forandring, og det giver et dynamisk studiemiljø, hvor vi sammen lufter ud i gamle forklaringsmønstre og søger nye svar og løsninger. Uanset din baggrund vil du helt sikkert blive fagligt udfordret og få nye perspektiver med dig.

Karriere og kompetencer

Vores kandidater er meget efterspurgte i både kommuner, regioner og hos andre aktører i og omkring sundhedsvæsenet. Mange får jobs, hvor de planlægger, leder og evaluerer sundhedsindsatser i kommuner eller på hospitaler og ambulatorier. Andre arbejder strategisk og analytisk med sundhedsfremme i styrelser, ministerier og andre offentlige sundhedsmyndigheder, og en del får job i private virksomheder og konsulenthuse med fokus på bl.a. samskabelse, udvikling og projektledelse. Du kan også arbejde for patient- eller befolkningsgrupper i NGO’er og patientorganisationer, og endelig kvalificerer uddannelsen dig også til at læse en ph.d.

Dine opgaver vil typisk ligge inden for planlægning, gennemførelse og evaluering af sundhedsindsatser, analyse og rådgivning vedrørende sundhed og sundhedsindsatser, forvaltningsopgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse, undervisning og udarbejdelse af undervisningsprogrammer eller forskning i sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Vores kandidater får jobs som bl.a.:

  • Specialkonsulent på Steno Diabetes Center, med fokus på forebyggelsesindsatser mod diabetes
  • Forebyggelseskonsulent i Holbæk Kommune, med fokus på sundhedsindsatser for udsatte borgere
  • Udviklingskonsulent i Sundhedsstyrelsen, med fokus på borgerinddragelse i sundhedspolitik
  • Faglig konsulent i Psykiatrifonden, men fokus på udbredelse af viden om psykisk sygdom
  • Underviser på Københavns Professionshøjskole, med fokus på sygeplejeuddannelsen

Folder om uddannelsen