| Nyhed

Kronik: Voldsudøvelse har en stærkt kønnet slagsside

Det sikreste parameter for, om en person udøver vold, er, om vedkommende er en mand. Vi bliver nødt til at tale mere om kønsaspektet i voldsudøvelsen, skriver lektor og kønsforsker Kenneth Reinicke i en kronik i Politiken.
Reinicke
Kenneth Reinicke er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Arkivfoto: Uffe Weng


Denne kronik har været bragt i Politiken d. 25. november 2022. 

Det sikreste parameter for, om en person udøver vold, er, om vedkommende er en mand. Vi bliver nødt til at tale mere om kønsaspektet i voldsudøvelsen. Voldsudøvelse har en stærkt kønnet slagside.

I dag er det FN's internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder. Vold er et ligestillingsproblem og et samfundsmæssigt fænomen, som i stor udstrækning er forbundet med mænds handlinger.

Det er mænd, som står for langt det meste af den voldsudøvelse, der finder sted i samfundet, hvad enten den er rettet mod kvinder, mod børn eller mod andre mænd. Det er ligeledes mænd, som står bag langt hovedparten af den grove vold, inklusive mord, seksualiseret vold og racistisk vold. Det er dog sjældent, at denne synlige ligestillingsproblematik medfører et eksplicit fokus på mænd som køn.

Selv om mænds vold mod kvinder (det, som nu fra institutionelt hold kaldes partnervold) i de seneste år har haft en stigende bevågenhed blandt politikere og i medierne, rettes opmærksomheden nemlig sjældent direkte mod mænd. Det er beklageligt, fordi der er behov for systematisk viden om mænds liv i et kønsperspektiv, hvis vi skal reducere omfanget af mænds voldsudøvelse i samfundet.

Men hvorfor sker det så ikke? For at forstå trægheden og inertien på dette område er det vigtigt at indse, hvad vi som samfund er oppe imod, når vi ønsker at kønsliggøre mænd for derigennem at kunne stille kritiske spørgsmål om mænds handlinger. Det at fokusere eksplicit på mænd og vold er nemlig et kontroversielt emne, til trods for at alle kriminalitets-og voldsstatistikker vidner om, at det er mænd, som begår hovedparten af volden i samfundet.

Når politikere og medier taler om, at de vil stoppe volden i samfundet, så glemmer de ofte at tale om den maskuline kultur, der producerer volden. Dette kom bl. a. tidligere i år til udtryk i regeringens 'Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab'.

I handlingsplanen omtales den mandlige drabs-og voldsmand konsekvent som 'partner'. Det skrives ingen steder eksplicit, at drabene og volden udføres af mænd, men kun, at det er kvinder, som udsættes for den.

Det kan umiddelbart lyde som lingvistisk navlepilleri. Men det er det ikke.

Usynliggørelsen af mænd som socialt køn (dvs. de samfundsmæssige og kulturelle normer, som har betydning for mænds tanker og handlinger) påvirker nemlig de spørgsmål, som vi kan stille, og de svar, som vi kan få.

Det er derfor vigtigt at se på, hvordan vi tænker og taler om vold, og hvordan vi konstruerer og fremstiller sociale problemer.

Vi er nødt til, som direktøren for Museet Køn, Julie Rokkjær Birch, har påpeget, at kunne tale om, at vold (stadig) har en kønnet slagside, uden at alle mænd dermed føler sig ramt.

Det er problematisk at foretage generaliseringer af menneskelig vold og aggression uden at inddrage spørgsmålet om køn, og det er vigtigt at sammenkoble de psykologiske forklaringer på vold med de bredere kulturelle diskussioner af maskulinitet.

Der er nemlig stor forskel på, i hvilken grad vold analyseres som et kønsligt, socialt eller psykologisk problem. Vi skal derfor som samfund blive bedre til at se kritisk på det dominerende forklarings- og analysefokus, når det handler om voldsudøvelse i samfundet.

Vi bør i større udstrækning bevæge os fra at konstatere, at det er mænd, der hovedsageligt udøver vold, til at undersøge, hvorfor mænd udøver vold.

Vi har ikke på tilstrækkelig vis udviklet et sprog til at tale om de kønsmæssige aspekter relateret til mænds problemadfærd, herunder den såkaldte partnervold og partnerdrab, som går i dybden med de dybereliggende årsager til nogle mænds voldelige adfærd, og som derigennem hiver mænd ud af deres privilegerede usynlighed.

Det er i den henseende interessant, at man faktisk på engelsk godt kan finde ud af at kalde tingene ved deres rette navn.

Her taler man om 'femicide' eller 'gender related killings of women'.

Et stort spørgsmål er derfor, hvordan vi som samfund får diskussionen om mænds vold til reelt at lande og forblive på den politiske og institutionelle dagsorden som en kønspolitisk konfliktdimension.

Specielt emner som vold, sexkøb, voldtægt og seksuel chikane har mange steder været præget af en systematisk nedtoning, når det angår sammenhængen med mænds socialisering. Det vil med andre ord sige, at man sjældent diskuterer, hvilke kulturelle og opdragelsesmæssige aspekter af mænds liv der afstedkommer, at det næsten udelukkende er mænd, som f. eks. køber sex, begår voldtægt og udøver vold og seksuel chikane.
 

Kenneth Reinicke, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.
Vold er et ligestillingsproblem, som i stor udstrækning er forbundet med mænds handlinger, skriver Kenneth Reinicke. Arkivfoto: Uffe Weng.
RUC baggrundsgrafik
Kenneth Reinicke:

"Diskussioner om vold i samfundet er oftest præget af fokus på kvindelige ofre og meget voldelige mænd. Voldproblemer, der kan knyttes til den normale manderolle, er derimod et stort tabu."