Forskningsgruppe > Sundhedsfremme og sundhedsstrategier > Nyhed

UDSiKT: Nyt forskningsprojekt fokuserer på klassisk problematik i de sundhedsfaglige vekseluddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget kr. 4.665.663,12 til projekt om uddannelseskvalitet og –udvikling inden for sundhedsområdet.
 Sine Lehn-Christiansen
Sine Lehn-Christiansen er forskningsfaglig leder på projektet.


Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget kr. 4.665.663,12 til projekt om uddannelseskvalitet og –udvikling inden for sundhedsområdet. Projektet, der er døbt UDSiKT (UddannelsesSammenhæng i Klinik-Teori) skal undersøge implementeringen af den seneste revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i forhold til praktik (klinisk undervisning) og sammenhæng teori-praktik. Projektet fokuserer specifikt på, hvordan der i den kliniske del af uddannelserne arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer i relation til tværprofessionalitet og tværsektorialitet, borger/patient-inddragelse og sammenhængende patientforløb. Projektet omfatter de 8 dansk-sprogede sundhedsuddannelser; sygeplejerske, bio-analytiker, ergoterapeut, jordemoder, fysioterapeut, radiograf, ernæring- og sundhed og psyko-motoriker.

Projektet bygger indholdsmæssigt videre på viden og erfaringer fra PÅ TVÆRS-projektet (Sine Lehn-Christianen og Mari Holen (IMT) i samarbejde med Rigshospitalet 2015-2019). Midlerne til UDSiKT er søgt af Sine Lehn-Christiansen i samarbejde med Elise Bromann Bukhave fra Professionshøjskolen Absalon, Bevillingen administreres af Absalon og RUCs andel af projektet svarer til godt 2.4 mio.

Projektet undersøger på hvilke måder og i hvilket omfang praktikdelen af de sundhedsfaglige professionsbachelor-uddannelser løfter den buket af opgaver, som er blevet dem stillet med revisionen i 2016, samt hvordan der lokalt arbejdes med at skabe sammenhæng mellem klinisk og teoretisk uddannelse. De overordnede forskningsspørgsmål, som projektet vil besvare er:

  1. Hvilke nye tiltag og veletablerede praksisformer i klinisk uddannelse (praktik) er med til at skabe: a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse.
  2. Kan der identificeres barrierer i den eksisterende kliniske uddannelsespraksis (praktik), der vanskeliggør (udfordrer) arbejdet med de studerendes udvikling af kompetencer ift. a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse.
  3. Hvilke tiltag fremmer de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem kliniske og teoretiske uddannelseselementer?
     

Forskningstilgang og forventede resultater

Projektet vil primært benytte kvalitative tilgange, herunder etnografiske feltstudier og interviews, men det rummer også en stor spørgeskemaundersøgelse, der skal give breddeviden om studerendes oplevelser af sammenhæng og læringsbetingelserne i klinisk uddannelse på tværs af alle 8 uddannelser.

Projektet forventes at generere et forskningsbaseret videngrundlag, som kan understøtte fortsat uddannelsesudvikling og bidrage til praksisrelevante forståelser af uddannelseskvalitet.
 

Forløb og organisering

UDSiKT forløber over 3 år med start 1. feb 2020. Projektet forløber overordnet i 3 faser af hver ét års varighed:

  • Fase 1 har fokus på syntetisering af eksisterende viden, undersøgelse og analyse, og indeholder 1) et desk study med fokus på eksisterende forståelser af sammenhæng, samt 2) en pilotundersøgelse af to uddannelser.
  • Fase 2 tager afsæt i første fase. Empirisk undersøgelse af de øvrige 6 sundhedsuddannelser gennemføres, samt survey med alle 8 uddannelsers 2. årsstuderende.
  • Fase 3 har fokus på udvikling af modeller, der kan løfte uddannelseskvaliteten og sammenhængen mellem teoretisk og klinisk uddannelse og implementering i hele sektoren. 

Det organiseres i et fagligt forskningssamarbejde mellem Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon. Elise Bromann Bukhave varetager projektledelsen og Sine Lehn-Christiansen er forskningsfaglig leder. Mari Holen repræsenterer RUC i projektets styregruppe. Det forventes at der tilknyttes yderligere 2 projektmedarbejdere med relevante kompetencer fra øvrige professionshøjskoler samt 1-2 post.doc med ansættelse på RUC.