Forskningscenter > Center for Sundhedsfremmeforskning > Nyhed

Pårørendes oplevelser af hverdagslivet til en kræftoverlever - en overset sundhedsproblematik? Et speciale af Helle Christiansen

Helle afsluttede sit kandidatstudie i sommeren 2020 og blev i oktober samme år ansat som oversygeplejerske i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Helles speciale belyser hvordan pårørende oplever hverdagslivet til en kræftoverlever. Hendes fund peger blandt andet på, at pårørende oplever øget belastning og at egen sundhed tilsidesættes.
Helle Christiansen
Helle Christiansen

Center for Sundhedsfremmeforskning har en mission om at fremhæve tidligere specialestuderende. De studerende har alle ydet en ekstra flot præstation. 
Igennem en artikelrække stilles der skarpt på de tidligere studerendes specialefund samt på den fremtid der møder dem på den anden side af universitetet. Formålet er at skabe et rum for videndeling og inspiration til kommende specialestuderende, arbejdsgivere og andre interesserede. 
I denne artikel fremhæves Helle Christiansen.

Specialets videns produktion

Hvad handlede specialet om?
Specialet omhandlede pårørendes oplevelser af hverdagslivet til en senfølgeramt kræftoverlever, og hvilke implikationer der fremstår set i en sundhedsfremmekontekst.   

Hvorfor er det et vigtigt sundhedsfremmende emne at beskæftige sig med?
Kræftoverleveres senfølger og ændrede livsvilkår har indflydelse på den pårørendes liv. 
Pårørende har på denne baggrund i højere grad risiko for at udvikle fysiske og psykiske lidelser. En sundhedsfremmende indsats på området vil både have betydning for den senfølgeramte og den pårørende.

Hvilken ny viden nåede du frem til?
De pårørende reorienterer sig i hverdagslivet med senfølger uden at sætte spørgsmålstegn. Ofte er deres valg styret af eksistentielle værdier og normer samt en manglende samfundsmæssig forståelse. Hverdagslivet er præget af øget belastning, hvor egne behov og sundhed tilsidesættes og hvor arbejdslivet ofte er det eneste ”normale” der er tilbage. 

Hvilke vigtige erfaringer gjorde du dig i specialeprocessen, og hvor førte det dig hen?
Interviewpersoner er ikke altid tilgængelige, hvorfor man kan være nødt til at ændre strategi. Erfaringen om at pårørende ikke var lette at komme i kontakt med, var også et fund som jeg kunne bruge i mit speciale

Fremtiden

Hvor står du nu med hensyn til job?
Jeg har fået job i Styrelsen for patientsikkerhed. Under jobsøgningen var det min oplevelse at der var en del alsidige jobmulighederne at søge.

Hvor ønsker du job?
Jeg søgte job i Staten, Regioner og Kommuner. Særligt indenfor det sundhedsfaglige område, grundet min erfaring fra området.

Hvilke former for netværk benytter du dig af?
Eksisterende netværk og netværks netværk. LinkedIn, personlige møder eller telefonsamtaler. Førte dog ikke til noget job, men klædte mig bedre på til jobsøgning og afklaring af hvilke typer jobs jeg ville søge.

Kontaktoplysninger 
Hvis du har lyst til at kontakte Helle for nærmere information om specialet eller finder Helles faglige profil interessant, kan hun kontaktes her: https://www.linkedin.com/in/helle-christiansen-09631549/