Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til at foregribe og løse planlægningsmæssige og byteoretiske problemstillinger?

Kandidatuddannelsen i Plan, By og Proces + Filosofi og Videnskabsteori kvalificerer dig til at varetage analyse- og planopgaver i planlægningsinstitutioner med fokus på inddragelse af viden om by-teoretiske problemstillinger.

Uddannelsen udvikler dine analytiske og kritiske evner og løfter de filosofiske og etiske elementer ind i planlægningsteorien. Dette sker fx i relation til magt og retfærdighedsforståelser, utopiers rolle i planlægningstænkningen, brug af overvågningsteknologier, nye mobilitetsformer og kontrol over ’big data’ mv.  Du uddannes til kritisk og analytisk at vurdere konkrete planlægningspraksisser og de etiske implikationer heraf.

Uddannelsen kvalificerer dig eksempelvis til arbejde inden for konsulent- og ingeniørbranchen, den offentlige og kommunale forvaltning, samt diverse nye innovative og kreative by-baserede brancher. Og du rustes til analysering og design af planer og processer inden for planfelter som by-, regional- og statslig planlægning, byfornyelse, lokalsamfundsudvikling, samt til design af forskellige plantyper under inddragelse af filosofiske og videnskabsteoretiske aspekter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Konsulent- og ingeniørbranchen, den offentlige og kommunale forvaltning, samt diverse nye innovative og kreative by-baserede brancher.
  • Private firmaers udviklingsafdelinger og i offentlige planinstitutioner, der skal forholde sig til nye teknologiers indtræden i fx kommunal planlægning/lokalplanlægning.
  • Undervisning i planlægningsteori.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Filosofi og Videnskabsteori

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk med enkelte uddannelseselementer på engelsk.