Intro til uddannelsen

Vil du designe oplevelser i byrummet?

På kandidatuddannelsen Performance Design + Plan, By og Proces arbejder du med analyse, planlægning og design i by- og landdistrikter under inddragelse af oplevelsesorienterede rum og processer. Du lærer at  analysere og skabe rum mellem mennesker med fokus på sociale, æstetiske og oplevelsesmæssige aspekter. Du får viden om kunst og kulturens aktuelle og historiske rolle i planlægningen og får færdigheder i at navigere på et mikro,- meso- og makro niveau i forhold til plan- og kulturpolitiske rammer. Du bliver i stand til at designe/planlægge, organisere og lede kulturproduktion. Du opnår viden om æstetiske, sociale, rumlige og kommunikative virkemidler og disses deltagelsespotentiale i forhold til procesfacilitering og borgerinddragelse.

Performance Design er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur og arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb.

Uddannelsen giver tværvidenskabelige kompetencer i at omsætte teoretisk viden til analyser og design af midlertidige rum, kunst og kultur i det offentlige rum og inddragelsesprocesser forankret i målgruppernes værdier og behov.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:


  • Design, planlægning og facilitering af rumligt design og processer med særligt fokus på samspillet mellem kultur, rum og brugere. Det være sig i kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder,kulturhuse, byfornyelsessekretariater, organisationer, boligselskaber, private rådgivere og udviklere, byudviklingsselskaber, ingeniører og arkitektfirmaer, i sektorforskningen og i offentlig-private partnerskaber, samt i forhold til turisme, natur og destinationsudvikling
  • Socialt entreprenørskab og bæredygtig omstilling af by- og landdistrikter
  • Udviklings-, analyse- og formidlingsopgaver inden for kommuner, regioner, statslige planmyndigheder, byudviklingsselskaber, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, kulturhuse, kulturinstitutioner, museer, samt private konsulentfirmaer

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design & Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.