Seminar: Lodsejere som naturforvaltere i danske nationalparker

Kom til seminar i Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF), hvor vi viser og diskuterer nogle bud på private såvel som offentlige lodsejeres rolle i opretholdelse og forbedring af naturkvaliteten i de danske nationalparker. For uden at naturkvaliteten fastholdes og meget ofte også forbedres, vil nationalparkstatus ikke give mening.
Fredag
20
april
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 17.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 11.1 - rum 047 (studiesalen)

Program

13-13.10 Velkomst ved CNNF-formand Keld Buciek

13.10-13.45 Lars Vedsmand, bestyrelsesformand for Nationalpark Skjoldungelandet:
Erfaringer med organisering og samarbejde med lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet.

13.45-14.20 Jens Peter Simonsen, Skovrider, Naturstyrelsen i Vestsjælland
Naturstyrelsen som lodsejer i danske nationalparker, og deres samarbejde med kommuner og andre aktører. 

14.20-14.35 Kaffepause

14.35-15.10 Christina Kaaber-Bühler, Naturvejleder, Vordingborg Kommune:
Naturpleje med Kogræsserlauget på Særløse Overdrev. Et eksempel på frivilligt-privat og offentligt samvirke om en vigtig naturplejeopgave.

15.10-15.45 Jens Reddersen, Naturprojektmedarbejder i Nationalpark Mols Bjerge:
Frivillighed som værktøj i projekter til fremme af biodiversitet.

15.45-16 Opsamlende diskussion

16-17 Reception med vin, snacks og uformel udveksling af synspunkter.

Baggrund

Forbedring af naturkvaliteten og sikring af sammenhængende natur er et hovedmål med oprettelse af nationalparker. Mål inden for kulturhistorie, friluftsliv, turisme og lokal udvikling har også stor betydning, men uden at naturkvaliteten fastholdes og meget ofte også forbedres, vil nationalparkstatus ikke give mening for de pågældende områder. Dette forhold er også påpeget i den kritiske gennemgang af de daværende danske nationalparker, som er foretaget af Rigsrevisionen i 2013.

I det perspektiv søger seminaret nogle bud på lodsejeres rolle i opretholdelse og forbedring af naturkvaliteten i de danske nationalparker. Her tænkes på såvel private som offentlige lodsejere og myndigheder:

  • Hvad kan og gør de forskellige lodsejergrupper i forhold til sikring og/eller forbedring af naturkvalitet i parkerne?
  • Hvordan tilgodeses lovens intentioner i praksis?
  • Hvilke samarbejdsformer mellem offentlige og private lodsejere og frivillige foreninger har potentiale til at løfte opgaven med forvaltning af naturværdierne og sikringen af mere og mere sammenhængende natur i danske nationalparker? Findes "det gode eksempel"?
  • Hvilke problemer og udfordringer, men også muligheder, ligger der i at "overlade" naturforvaltning til private aktører? Seminaret har til hensigt at samle en drøftelse af disse og lignende spørgsmål. 

Opretholdelse af naturkvalitet inkl. den biologiske mangfoldighed i disse områder afhænger af fortsættelse af ældre drift eller indførelse af en slags erstatning for den. Her spiller samarbejdet med lodsejere og deres land- og skovbrug og evt. anden form for traditionel udnyttelse en afgørende rolle. Ligeledes spiller samarbejde og koordinering blandt lodsejerne omkring udviklingen af mere og mere sammenhængende natur en stor rolle på længere sigt.

På seminaret vil vi se på eksempler på løsninger i forskellige nationalparker og diskutere dels rammerne for dette og dels de praktiske og økonomiske mulighed for gennemførelse af nødvendig, aktiv forvaltning (naturpleje) – bl.a. i lyset af NATURA2000 forpligtelserne til at skaffe el. opretholde ”gunstig bevarings-tilstand”. Områder med denne udpegning indgår i alle eksisterende nationalparker her i landet.

Velkommen til seminaret fra CNNF:
Keld Buciek, Jesper Brandt, Kristine Juul, Ebbe Prag og Claus Helweg Ovesen

Tilmelding

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet

Bemærk: Seminaret er ikke i bygning 02, som det plejer at være, men i bygning 11 i stuetagen, rum 047 (studiesalen).