Morten Grønborg forsvarer sin afhandling

Teknologi og tilblivelse – Et nyessentialistisk, procesdynamisk perspektiv
Onsdag
14
december
Start:kl. 13.30
Slut:kl. 16.30
Sted: Fæstningens Materialgård (BLOXHUB), Frederiksholms Kanal 30 A6, 1220 København K, Lokale: ”Los Angeles”

Afhandlingen er et filosofisk værk om altings tilblivelse, fortolket gennem Teknologien. Indholdet kan kort beskrives som metafysik på basis af fysik og anden naturvidenskab.

Opbygning: Afhandlingen er både tekst og metatekst i ét og falder i to halvdele. Disse dele kan overordnet betegnes som hhv. en primært videnskabsteoretisk/epistemologisk del og en primært filosofisk/ontologisk del.

I den sidste halvdel besvarer forfatteren afhandlingens grundlæggende spørgsmål – hvad er teknologi? – mens han i den første halvdel besvarer det afledte spørgsmål om, hvordan man overhovedet kan besvare et sådant spørgsmål. Dette er det samme som at besvare spørgsmålet om, hvordan man overhovedet bør tænke teknologi.

Hypotese: Den grundlæggende hypotese er, at ’teknologi’ ikke først og fremmest kan forstås som noget menneskeskabt, men derimod som noget, der har manifesteret sig som et karakteristikum ved eksistensens løbende tilblivelse fra begyndelsen. Afhandlingens teknologiforståelse frakobler derfor mennesket som subjekt og fjerner tilsvarende teknologien som genstand for menneskets tanke eller handling, dvs. som objekt. Den handler derfor heller ikke primært om teknologierne, som vi kender dem fra menneskeverdenen, men derimod om Teknologien og dens væsen, som forfatteren anser som intimt knyttet til eksistensen selv.

Filosofisk tilgang: Afhandlingen søger at videreføre Martin Heideggers projekt om at afsøge Teknologiens væsen, formuleret mest prægnant i det berømte foredrag Die Frage nach der Technik fra 1953. Den bygger dog ikke på hverken Heideggers filosofi eller på fænomenologien som sådan, men er derimod inspireret af G.W.F. Hegel.

Dens tilgang kan overordnet karakteriseres som procesmetafysisk. Metafysik er et andet ord for ontologi. Ontologi betyder læren om det værende. I en procesmetafysisk tilgang tildeles dog ikke fuld realitet til hverken substans eller stof, men alene til omdannelse og proces – dvs. til det vordende, men ikke til det værende. Tilblivelse er derfor et nøgleord.

Afhandlingens del I munder ud i otte filosofiske konsekvenser for en ny essentialisme. De udmøntes efterfølgende i del II, som er en dialektik. Denne dialektik følger eksistensens udvikling fra og med den kosmologiske singularitet (tilstanden før Big Bang) og til vores tid.

Samlet set viser afhandlingen i teori og praksis, hvordan en nyessentialistisk, procesmetafysisk tilgang i teknologifilosofien kan se ud.

 

Bedømmelsesudvalg:
Professor (MSO) Anne Sejten (formand)
Lektor Jan Kyrre Berg Friis, Section of Health Service Research, Københavns Universitet
Professor Minik Thorleif Rosing, Section for Geobiology, Københavns Universitet
 
Vejleder: Lektor Søren Riis
Ordstyrer: Lektor Kasper Risbjerg Eskildsen
 
Afhandlingen ligger til gennemgang på ph.d.-kontoret i 42.3-02 og på Roskilde Universitetsbibliotek.
 
Efter forsvaret afholdes reception samme sted.