Mere natur i Danmark på kort og på længere sigt – natur- og nationalparkernes rolle

Kom til seminar i Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF), hvor efterårets seminar koncentrer sig om fire problemstillinger, som bliver centrale for diskussionen af den evaluering af nationalparkloven, der er under udarbejdelse efter anbefaling fra Rigsrevisionen.
Fredag
08
november
Start:08. nov 2019 kl. 13.00
Slut:08. nov 2019 kl. 17.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 02 - Kort- og stensalen

Program

(oplæg 20 min. - spørgsmål og kommentarer 5 min.)

13-13.10 Velkomst ved CNNF, RUC

13.10-13.35 Rune Engelbrecht, Humanisme.dk: Udvikling af såkaldte natur-nationalparker i Danmark.

13.35-14.00 Lone Kristensen, KU: Langsigtede muligheder for mere natur og bæredygtig landskabsudvikling gennem udlægning af arealer til natur- og nationalparker.

14.00-14.30 Kaffepause

14.30-14.55  Jesper Brandt, RUC: Natur- og nationalparkernes udvikling i lyset af FNs biodiversitetskonvention og bæredygtighedsdagsordener.

14.55-15.20  Finn Arler, AAU: Hvilke typer af natursyn og syn på demokrati brydes i disse år omkring den fremtidige arealanvendelse og synet på natur- og nationalparkernes funktion i samfundet?

15.20-16.00 Paneldebat

16.00-17.00 Uformelt, fagligt samvær med vin o.a. drikke, æbler og så vidt muligt bæredygtige snacks!

Ordstyrer: Peder Agger
 

Baggrund

Efterårets CNNF-seminar vil være koncentreret om fire problemstillinger, som centret allerede nu kan se bliver centrale for diskussionen af den evaluering af nationalparkloven, der er under udarbejdelse efter anbefaling fra Rigsrevisionen, i forlængelse af deres kritiske bemærkninger om etableringen af nationalparker i Danmark (2013-14).

  1. Kan der på statslige samt fælles-  og fondsejede naturarealer på kortere sigt udlægges ”natur-nationalparker”, så man her igennem kan sikre større og mere sammenhængende naturarealer i Danmark?
  2. Hvordan kan der indenfor de eksisterende nationalparker på længere sig skabes større og bedre sammenhæng mellem parkernes naturarealer? Og kan parkerne på den måde komme til at fremstå som modeller for en bæredygtig arealanvendelse med en højere biodiversitet - også uden for nationalparkerne?
  3. Hvordan har FN sbiodiversitetskonvention og bæredyghedsdagsrodener påvirket udviklingen af natur- og nationalparker?
  4. Hvilke natursyn brydes i disse år i diskussionen om fremtidens arealanvendelse og udviklingen af  natur- og nationalparker?

CNNF planlægger i 2020 at afholde et opfølgende seminar: Status efter 13 år med nationalparkloven, når  Miljøministeriets evaluering af resultaterne af nationalparkloven er tilendebragt, og de forskellige involverede interessenter har haft tid til at forberede sig på den efterfølgende debat.  Vi stiler imod bl.a. at inddrage alle de fem eksisterende, danske nationalparker i dette arrangement.
 

Tilmelding

Seminaret er åbent for alle, og gratis. Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi være glade for en tilmelding snarest og senest d. 5. november på brandt@ruc.dk.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet